2021 06 Glimlach2021 05 CPC logo nieuw 01Center for the Protection of Children (CPC) verdedigt en bevordert de rechten van kinderen op toegang tot openbare diensten, een gezinsomgeving en een leven zonder geweld. CPC komt nadrukkelijk op voor de rechten van het kind conform het binnen de Verenigde Naties in 1989 gesloten Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

CPC - een duurzame, onafhankelijke Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) in Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië - is opgericht in 1998 met als missie het beschermen van de rechten en belangen van kinderen in moeilijke leefsituaties voor een harmonieuze ontwikkeling in het gezin en de samenleving door middel van opleiding, psychologische en juridische ondersteuning en de organisatie van psychosociale steun voor de gezinnen en gemeenschappen waarin zij leven en het bevorderen van sociale samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden.

De doelgroep van CPC is kinderen van 6 tot 16 jaar in moeilijke leefsituaties volgens de kindercode van de Kirgizische Republiek van 10 juli 2012. Volgens deze code gaat het om 2021 06 CPC Introductie 01"kinderen die zonder ouderlijke zorg zijn achtergelaten, kinderen met een handicap, kinderen die in strijd handelen met de wet, slachtoffers van geweld of misdaad, kinderen van gezinnen met een laag inkomen, werkende kinderen, verwaarloosde kinderen, straatkinderen, kinderen in conflict- en noodgebieden, wier levensactiviteit objectief wordt verstoord als gevolg van de omstandigheden, evenals kinderen die deze omstandigheden noch alleen noch met behulp van hun families kunnen overwinnen." Ook de ouders van deze kinderen, de leerkrachten, artsen, maatschappelijk werkers die met deze kinderen werken, en vertegenwoordigers van lokale en nationale overheden die deel uitmaken van het kinderbeschermingssysteem, zijn onderdeel van het programma.  

2021 06 CPC Introductie 02Voor kinderen die geen veilig thuis hebben, heeft CPC een '24/7 opvang' in het pand, waarin ook de kantoren, de keuken en de kindercrèche van CPC gevestigd zijn. Deze kinderen worden professioneel begeleid en voorbereid op terugkeer naar het gezin en naar school. 

2021 06 CPC Introductie 03CPC heeft bij de twee grootste markten (Dordoi- en Osh-markt) in Bisjkek een dagopvang voor de in het programma opgenomen kinderen. Die markten hebben een aanzuigende werking op (plattelands)gezinnen, waarvan de ouders zonder toekomstperspectief denken het geluk in de stad te vinden. Deze interne migranten komen vaak zonder identiteitsdocumenten, waardoor ze geen huisvesting krijgen en geen beroep kunnen doen op sociale regelingen en gezondheidszorg. De kinderen kunnen niet naar school en moeten werken voor de kost. In de dagopvang krijgen de kinderen dagelijks een warme maaltijd, medische en sociale zorg en educatieve begeleiding.

Hoe werkt (het team van) CPC

2021 06 CPC introductie teamHet unieke van CPC ligt in het feit dat het een nauwe band heeft met de doelgroep (kinderen in moeilijke leefsituaties en hun ouders) en een geïntegreerde aanpak op veel niveaus kent (kind-gezin-gemeenschap-overheid), waarbij verschillende benaderingen worden gecombineerd: van directe dienstverlening om vertegenwoordigers van de doelgroepen te mobiliseren tot het voeren van informatie- en belangenbehartigingscampagnes op nationaal niveau.

CPC past de peer-to-peer-methode toe zowel bij kinderen als bij ouders en gemeenschappen en geeft hen psychosociale ondersteuning.

CPC accepteert het kind als persoon, beschermt en respecteert zijn rechten en belangen en handelt altijd in het belang van het kind door dichtbij te zijn, zich in te leven in de innerlijke toestand van het kind en/of ouder, ze te inspireren en te motiveren om het potentieel van de kinderen en hun ouders te vergroten.

CPC hanteert een geïntegreerde aanpak: 
» door training en coaching van de kinderen wordt hun potentieel vergroot en leren zij hun eigen problemen op te lossen;
» door trainingen en workshops te geven aan ouders, lokale gemeenschappen, lokale en nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de rechten en het behartigen van de belangen van kinderen, wordt ieders potentieel en verantwoordelijkheid vergroot.
» door het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor de harmonieuze ontwikkeling van het kind in het gezin en de samenleving.

CPC hanteert gelijke rechten en kansen, ongeacht geslacht, etniciteit en/of andere verschillen, gebaseerd op gendergelijkheid, waarbij kinderen en hun ouders worden gezien als houders van rechten, en verantwoordelijke autoriteiten als plichtdragers om voorwaarden te creëren voor de realisering van de rechten van kinderen en hun ouders op basis van wetgeving en internationale normen. 

CPC betrekt alle belanghebbenden bij het oplossen van problemen en probeert een langetermijnsamenwerking op te bouwen tussen alle betrokken partijen.

CPC werkt alleen met betrouwbare informatie op basis van feiten, onderzoek, mening van deskundigen en ander bewijs.

CPC heeft goede werkrelaties en samenwerking opgebouwd op het niveau van landelijke en lokale overheden en met zowel nationale als internationale organisaties.

Meer info over CPC